Duo Accounting & Services Co.,Ltd.

We help to grow your business

เราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชีสำหรับบริษัทตั้งใหม่
ให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ
รวมถึงดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ

DUO Payroll

Progress & Success

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีโซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบ
ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและ
การจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ Cloud โดยสามารถเข้าถึงระบบทุกที่ทุกเวลา

Our Top Services

Our Best Services


รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

เราให้บริการรับทำบัญชีโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

ตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เริ่มต้นที่ 5,000 บาท


รับทำเงินเดือน

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล
ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน,
การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน,
รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน
เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน


ให้คำปรึกษา
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(Improve Process by Lean Six Sigma)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยแก้ปัญหาจาก Root cause
ที่เกิดขึ้น พร้อมวางระบบ Control ไม่ให้ปัญหา
เดิมเกิดขึ้นอีก ตามกระบวนการ
Lean Six Sigma (DMAIC)

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท, ฯลฯ
อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัทใหม่ 3,500บาท