Duo Accounting & Services Co.,Ltd.

We help to grow your business

เราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชีสำหรับบริษัทตั้งใหม่
ให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ
รวมถึงดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ

DUO Payroll

Progress & Success

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีโซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบ
ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและ
การจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ Cloud โดยสามารถเข้าถึงระบบทุกที่ทุกเวลา

Our Top Services

Our Best Services


รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

เราให้บริการรับทำบัญชีโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

ตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เริ่มต้นที่ 5,000 บาท


รับทำเงินเดือน

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล
ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน,
การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน,
รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน
เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน


ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance System)

เราให้บริการระบบบันทึกเวลาทำงาน และการทำรายการต่างๆ เช่นการลา, ขอทำงานล่วงเวลา (OT) , ปรับปรุงเวลา ฯลฯ ผ่านระบบ online และ ระบบ mobile app โดยสามารถดึงรายงานเพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลทำเงินเดือนต่อไป เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง